Media Places

Forskningsprogrammet Media Places utforskar hur våra platser – hemmet, kaféet, kontoret, staden – förändras när allt mer digital teknik, digitala kommunikationssätt och medier tar plats där.

Det fysiska och det digitala växer allt mer samman på olika sätt. Exempelvis söker numera många som känner sig sjuka förklaringar till sina symtom på internet innan man kontaktar en läkare, många bibliotek har stora delar av sina boksamlingar i digital form, för att betala på bussen använder många sig av sin smarta telefon.

Hur påverkar denna sammanflätning av digitala och fysiska strukturer samhället och hur formar vi som människor nya strukturer i samspel med teknik och plats? Hur vi bygger våra städer? Hur vi skapar grupper och känner tillhörighet? Det är frågor som dessa som intresserar forskarna inom Media Places.

Dessutom intresserar sig forskningsprogrammet sig för hur dessa förändringar påverkar forskning och universitet, speciellt humanistisk forskning. Den vetenskapliga infrastrukturen inom humaniora har traditionellt sett varit mycket fysisk: biblioteket, arkivet, kvarlämnade artefakter med mera. Men hur kan ny humanistisk kunskap produceras med hjälp av digital teknik? Vad betyder det om forskare bygger databaser som inte bara bevarar historiskt material, men också gestaltar det? Vad händer om sådana gestaltningar lånar drag från konstnärliga installationer? Vilka pedagogiska vinster kan göras med digitala hjälpmedel? Vilka nya forskningsmetoder för humaniora kan skapas med ny teknik?

Media Places är uppdelat i tre tematiska forskargrupper, klicka på länkarna nedan för att läsa mer om respektive grupp:

- Screenscapes (Skärmlandskap)
- Sites of Knowledge Production (Platser för kunskapsproduktion)
- Media Places as Hybrid Practice and Representation (Medieplatser, hybrida praktiker och representationer)

 

  • Några korta fakta:

    Media Places är ett gemensamt forskningsprogram mellan Umeå universitet och Stanford University, och ingår i Wallenberg Network Initiative som är ett samarbete mellan Umeå universitet, Stanford University och Lunds universitet.

    Programmet finansieras under åren 2011 och 2015 av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

    Cirka 20 forskare med olika ämnesbakgrunder: etnologi, informatik, designforskning, biologi, engelska, kommunikationsvetenskap, pedagogik, samiska studier, lingvistik, sociologi och historia ingår i programmet.