Multiple Screens as Material

”när vi spenderar större och större del av vår tid med att se bilder i filmer, tv, datorer, mobila skärmar […] så kan det sätt som de bilderna visas bli lika viktigt som bilderna själva.”

Vi lever i en värld mättad av teknologi och media. Medievetaren Friedberg (2006) menar att vi lär känna världen genom vad vi ser - genom ett fönster, en viss inramning eller på en skärm - och argumenterar därmed för att "när vi spenderar större och större del av vår tid med att se bilder i filmer, tv, datorer, mobila skärmar […] så kan det sätt som de bilderna visas bli lika viktigt som bilderna själva."

Forskningsprogrammet Multiple Screens as Material (Multipla skärmar som material) analyserar hur skärmar, särskilt multipla skärmar, fungerar som "material" i uppbyggandet av mediala platser. Med mediala platser menas i detta fall platser präglade av olika tekniska komponenter. Det kan vara laboratorier, barer, utställningslokaler, arenor, kontor och alla miljöer där människor använder olika typer av mobil utrustning. Gemensamt för alla dessa platser är att skärmar har central roll. Skärmar ses i programmet som interaktionsytor mot digitalt genererat innehåll, där bild samverkar med ljud och olika typer av interaktionsmöjligheter genom till exempel sensorteknik. Forskarna i programmet vill undersöka frågor som: hur kan skärmar användas som arkitektoniska element? Hur kan dagens sätt att visa upp skärmar förstås ur ett historiskt perspektiv? Hur deltar och använder sig människor av skärmrika miljöer?

Programmet analyserar också vilken roll multipla skärmar spelar i kunskapsproduktion. Detta görs genom bland annat fallstudier, experiment och kritisk analys av diskursen kring forskningens infrastruktur från 1980 och framåt (med speciellt fokus på skärmars roll).

Forskningen följer två tematiska fåror: "Skärmar som material" och "Skärmar och kunskapsproduktion". Den tvärvetenskapliga forskargruppen har en stark internationell koppling, till exempel genom det nära samarbetet med projektet "Media Places" - ett samarbetsprojekt mellan Umeå universitet (HUMlab) och Stanford universitet under åren 2011 - 2016. Genom ett biträdande lektorat skapas en långsiktig karriärtjänst inom området och ett gästforskarprogram gör det möjligt att locka högklassiga forskare och kreatörer från hela världen. Forskningsprogrammet är unikt genom sitt fokus på såväl multipla skärmar som dess materiella konfigurationer och betydelser.

Alla de resurser som finns vid Umeå universitet, HUMlab och Konstnärligt campus ger programmet en utmärkt teknisk bas och en värdefull experimentyta. Exempelvis så har HUMlab-X både en stor interaktiv golvskärm, utrustning för 3D-projektion och skärmväggar. HUMlab (vid Campus Umeå) har bland annat ett unikt skärmlandskap bestående av elva skärmar och LED-baserade takskärmar som kan visa bilder. Dessa resurser är unika och återfinns endast på ett fåtal andra platser i världen.

Huvudsökande för projektet är Patrik Svensson, professor i humaniora och informationsteknik vid Umeå universitet.

Deltagande forskare och teknisk personal:

- Patrik Svensson, HUMlab
- Johan von Boer, HUMlab
- Anna Foka, HUMlab
- Mattis Lindmark, HUMlab
- Roger Mähler, HUMlab