Textbaserad analys

Inom området textbaserad analys handlar det om att utveckla verktyg och metoder för att samla in, bearbeta och analysera stora mängder textbaserad data, ofta kallad "big data" (men det kan också vara andra typer av information, såsom ljud eller bild). I kombination med att utveckla verktyg för att söka och inhämta stora datamängder söker forskarna svar på hur Spotifys algoritmer fungerar, hur internationella och nationella avtal och förordningar ser ut och förändras över tid. Med datorstödd textläsning, textometri och "topic modelling" kan man inhämta och bearbeta stora textmängder för att se och tolka texternas innehåll och kontext. Tillsammans med olika former av visualiseringar kan man påvisa mönster i källmaterialet som i sin tur ligger till grund för forskarnas tolkning och analys.

Forskare: 
Ben Martin
Fredrik Norén
Johan Jarlbrink
Julia Pennlert
Maria Eriksson
Pelle Snickars

Projekt (i urval): 
Kulturen i den internationella världsordningen
Digitala lägg
Strömmande kulturarv

Tekniskt stöd och expertis: 
Andreas Marklund
Roger Mähler