C-RAVE

Språket en av de viktigaste faktorerna som vi, medvetet eller omedvetet, utgår ifrån när vi bildar oss en uppfattning om varandra. Vi anpassar vårt språk utifrån underliggande normer och förutfattade sociala stereotyper när vi bemöter andra. Exempelvis visar många studier att människors uttal (dialekt/accent/brytning) påverkar hur vi bedömer deras intellekt och karaktärsdrag. Sett i ett utbildningssammanhang är det viktigt att inse vi bidrar till att forma individer genom det sätt vi bemöter dem språkligt. En djupare insikt om sådana mekanismer är något som alla lärare bör utrustas med. En aspekt som ofta förbises i detta sammanhang är att stereotyper är kulturellt bundna. Det som anses vara en bra eller dålig egenskap i en kultur bedöms inte nödvändigtvis på samma sätt i en annan kultur. För att förstå sina egna mönster och beteenden på ett bättre sätt och se på andra med öppnare och friare ögon kan tvärkulturella och interkulturella perspektiv vara upplysande.

Projektet C-RAVE (A Cross-Cultural Perspective on Raising of Awareness through Virtual Experiencing) bygger vidare på RAVE. Det övergripande syftet med C-RAVE är att med metoder som är identiska med RAVE utforska hur sociolingvistiska stereotyper konstrueras i en annan kulturell kontext än den svenska, nämligen i den multietniska och matriarkala afrikanska staten Seychellerna. Ett mål med projektet är att med dessa resultat som grund kunna åstadkomma tvärkulturella speglingar mellan de två kulturella kontexterna. Projektet avser att med hjälp av sådana speglingar förbättra metoderna för att åstadkomma attitydförändringar, och, viktigare, djupare analyser av de processer som styr och skapar sociolingvistiska stereotypiseringar

C-RAVE finansieras av Stiftelsen Marcus och Amelia Wallenbergs Minnesfond under fem år, 2015- 2020.