SEAD - The Strategic Environmental Archaeology Database

Tillsammans med Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL) och Enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS) vid Umeå universitet har HUMlab arbetat med att utveckla SEAD, en databas med tillhörande verktyg för registrering och visualisering av miljöarkeologiska data. SEAD ger forskare möjlighet att undersöka komplexa frågeställningar med hjälp av arkeologiska, historiska och miljöarkeologiska data, och därmed få en bättre förståelse för de långsiktiga sambanden mellan förändringar i miljö, klimat och mänskliga samhällen.

 

seadMiljöarkeologer studerar fossila lämningar och använder sig av kombinationer av olika vetenskapliga metoder för att försöka förstå de komplexa sambanden mellan människor, miljö och klimat. Det är vanligt att man studerar insektsfossiler för att förstå dessa samband, eftersom många insekter är känsliga för förändringar i temperaturen. Insektsfossiler som hittas i forntida torv och sjösediment kan därför användas som indikatorer på historiska klimatförändringar.

SEAD ger tillgång till resultaten från en rad olika miljöarkeologiska analysmetoder, till exempel identifiering av växtbaserade makrofossiler, pollen och insekter, geokemiska analysmetoder och jordmånars fysiska egenskaper (det parallella projektet VISEAD kommer att både utöka och förbättra de tillgängliga resultaten). Databasen innehåller också information om olika typer av växters och insekters ekologi, vilken kan användas till att bättre förstå den miljömässiga betydelsen av olika fossilfynd. Den data som tillgängliggörs visa SEAD är intressanta för forskare inom många olika vetenskapliga discipliner, till exempel geografi, historia, klimatologi, geologi, ekologi och många fler.

Databasen SEAD innehåller för närvarande data som samlats in under trettio år av forskare vid Miljöarkeologiska laboratoriet, och data som infogats från databasen BugsCEP. Målet är att öka databasens omfång till att också inkludera data från andra svenska miljöarkeologiska laboratorier, framför allt de som är del av organisationen ArcLab. I databasen finns också verktyg som på ett enkelt sätt tillåter forskare att analysera och visualisera data med hjälp av kartor och diagram, samt verktyg som möjliggör export av data till andra mjukvaror.

HUMlabs roll i projektet är att skapa och ge support till webbaserade gränssnitt som ger tillgång till databasen. HUMlab har också deltagit i utformandet av själva databasen, och de onlinesystem som kvalitetssäkrar den. Utvecklandet av infrastruktur för visualisering och synliggörande av trender i miljöarkeologiska data pågår fortfarande.  

Genom att göra existerande data enkelt tillgängligt för forskare är målet med projektet att i förlängningen medverka till forskning som ökar vår förståelse om klimatförändringar, miljöförändringar och människans historia.

Läs mer på: http://www.sead.se/

Ansvarig för projektet: Phil Buckland