VISEAD

Vidareutveckling av den miljöarkeologiska databasen (SEAD), för
tvärvetenskapliga studier av globala utmaningar inom nya forskningsområden och för nya användargrupper

VISEAD syftar till att addera funktioner till den etablerade plattformen SEAD (Strategic Environmental Archaeology Database) för att ge stöd till analysmetoder som ligger i framkant inom arkeologisk forskning.

Projektet syftar också till att öka användningen av tvärvetenskapliga arkeologiska forskningsdata vid till exempel förvaltningsmyndigheter. Utveckling kommer att ske genom samarbete mellan fyra arkeologiska forskningslaboratorier, ett professionellt systemutvecklingsteam och Länsstyrelsen i Västerbotten. Personal inom projektet kommer att utföra systemanalyser och mata in nya data i form av resultat från dendrokronologi och vedanalys, keramisk geokemi och analys av ämnesspecifika stabila isotoper och lipider. Genom att lägga till dessa datatyper i SEAD:s befintliga katalog av data på bl.a. insekter, växter, pollen och markkemi skapas en världsunik databasplattform.

VISEAD kommer att utgöra en resurs för ett brett spektrum av forskningsämnen, från arkeologi och geologi till hälsa, naturvård och kulturarvs-studier. Det kommer att vara möjligt att bedriva tvärvetenskapliga studier kring globala utmaningar ur ett långtidsperspektiv i en aldrig tidigare skådad omfattning.

Systemet kommer också att kunna användas för att bl.a. underlätta länsstyrelsens riskanalys kring klimatförändringar och påverkan på kulturarvet. All data kommer att kvalitetssäkras och finnas tillgängligt genom online Open Access.

Kontaktperson: Philip Buckland