Anna Johansson

Anna Johansson

Universitetslektor, biträdande
E-post: anna.johansson@umu.se
Tel: +46 90 786 55 95

 

Bakgrund

Anna är etnolog och disputerade 2010 på avhandlingen Självskada. En etnologisk studie av mening och identitet i berättelser om skärande (Umeå: Bokförlaget h:ström).

Hennes övergripande forskningsintressen rör kulturella perspektiv på sjukdom och hälsa, frågor om sociala medier och identitetsproduktion, samt sociala mediers betydelse för maktutövning och motståndshandlingar. Metodologiska och teoretiska influenser kommer bland annat från digital etnografi och politisk diskursteori.

I HUMlab arbetar hon främst med forskning. Anna handleder också doktorander och ibland undervisar hon på exempelvis Kulturanalysprogrammet och Museologiprogrammet.

Pågående forskningsprojekt

För närvarande forskar hon inom två olika projekt, Media Places (finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, 2011-2016) och Strömmande kulturarv (finansierat av Vetenskapsrådet, 2014-2018). 

Det övergripande syftet i Media Places är att undersöka hur digitala och fysiska strukturer flätas samman i dagens medielandskap och hur detta påverkar kultur och samhälle. Mer specifikt fokuserar hennes del i projektet på att undersöka hur psykisk ohälsa och psykisk sjukdom gestaltas och förhandlas genom användning av digitala medier, liksom vilken betydelse detta får för maktrelationer mellan patient och psykiatri och för förståelsen och hanteringen av psykisk hälsa och ohälsa i ett bredare perspektiv. Internet har i viss mån förändrat relationen mellan experter och lekmän generellt, och det är också klart att sociala medier kan fylla en viktig funktion vad gäller stöd till och organisering av marginaliserade grupper och isolerade invidider. Men det finns ännu inte mycket forskning om vilken betydelse användningen av digital teknik i vardagen har för just människor med psykiska besvär. Genom att studera hur olika medieformer och medieplattformar används - t.ex. YouTube, bloggar och Instagram - vill hon bidra till ökad kunskap om hur hälsa och ohälsa görs i skärningspunkten mellan det digitala och det fysiska.

Projektet Strömmande kulturarv studerar strömmande medier - framför allt Spotify - med fokus på hur digital teknik förändrat musikdistribution och musikens roll. Genom experimentella metoder följer vi musikfiler - i metaforisk bemärkelse - under deras distributiva liv inom det strömmande systemet för att undersöka den infrastruktur och de aktörer som möjliggör och villkorar hur musik görs begriplig och värderas. Annas fokus i detta projekt är tvådelat. Dels undersöker hon vilka normativa idéer och föreställningar om användaren som produceras genom strömmande musiktjänster, och hur användaren därigenom blir till - eller positioneras - på specifika sätt genom interaktion med tjänsterna. Dels gör hon en form av projektetnografi där hon dokumenterar och analyserar projektets forskningsmetoder och vår gemensamma arbetsprocess, med särskilt fokus på de experimentella metoddelarna och den interaktion som sker mellan oss och olika aktörer i strömningsindustrin. Hon är intresserad av hur våra olika "interventioner" och "interaktioner" påverkar och påverkas av hur vi förstår världen, både som enskilda forskare från olika discipliner, och som ett team - och vilka olika meningssystem som aktualiseras genom forskningsprocessen. Förhoppningsvis kan detta bidra med kunskap om möjligheter och begränsningar vad gäller metod, etik och tvärvetenskaplighet i digital medieforskning. Övriga projektdeltagare är Pelle Snickars (projektledare), Patrick Vonderau, Rasmus Fleischer och Maria Eriksson, samt HUMlabs Fredrik Palm och Roger Mähler.

Publikationer:

◀ Föreg. ◀ Föreg. Nästa ▶ Nästa ▶ Visa alla Visa sidvis
Titel Författare Utg.år